Adwokat Rodzinny Warszawa

Kancelaria prawa rodzinnego - pomoc prawna dla Ciebie


Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Niesamodzielne dziecko, nieposiadające żadnego majątku, z którego mogło by osiągać dochody wystarczające na pokrycie jego utrzymania i wychowania, ma prawo otrzymać świadczenia alimentacyjne od rodziców. Niestety zobowiązani rodzice często potrafią uchlać się od obowiązku alimentacyjnego przez kilka lat. Wg. informacji prasowej Krajowego Rejestru Długów dłużnicy wpisani w KRD są winni swoim dzieciom średnio 29 200 zł, a dług rekordzisty w tym niechlubnym rankingu to blisko 400 000 zł…

W sytuacji, gdy matka lub ojciec zobowiązani do wypłacania alimentów nie realizują swojego obowiązku można starać się o przyznanie alimentów z funduszu alimentacyjnego (dalej zwany jako FA). Powstaje jednak pytanie, jakie warunki należy spełnić oraz w jaki sposób starać się o takie świadczenia. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2007 Nr 192, poz. 1378 z póź. zm.)

Komu i w jakiej sytuacji przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Pierwszą z przesłanek, którą należy spełnić aby stać się osobą uprawnioną do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest posiadanie tytułu wykonawczego zobowiązującego do egzekucji świadczeń alimentacyjnych, drugą natomiast – bezskuteczność egzekucji tych świadczeń od osoby zobowiązanej.

Ustawa wskazuje na trzy grupy uprawnionych do otrzymywania pomocy z funduszu, tj:

  • osoby do ukończenia 18 roku życia
  • osoby do ukończenia 25 roku życia o ile kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, jedynie dziecko może ubiegać się o świadczenia alimentacyjne FA. Z kręgu uprawnionych zostali wyłączeni chociażby wstępni czy też  małżonkowie dłużnika alimentacyjnego. Należy jednak zwrócić uwagę na wyrok WSA o sygnaturze IV SA/Gl 77/09. We skazanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że dziecku przysługuje uprawnienie do korzystania ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego także w przypadku, gdy dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba w dalszej kolejności zobowiązana do alimentacji dziecka tj. nie rodzic, a np. dziadkowie.

Kolejnym kryterium jakie musi zostać spełnione, aby uzyskać pomoc z FA, jest kryterium dochodu. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć progu 725 zł. Niestety nawet minimalne przekroczenie wskazanego limitu skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia alimentacyjnego z funduszu odpowiada kwocie przyznanych alimentów od zobowiązanego. Kwota jaką można uzyskać to maksymalnie 500 zł. W przypadku, gdy dłużnik zobowiązany jest do  alimentowania dziecka w wysokości 350 zł, taką też kwotę otrzyma dziecko jako świadczenie alimentacyjne z funduszu, natomiast, gdy przyznane alimenty opiewają na kwotę np. 600 zł, uprawniony może otrzymać maksymalnie 500 zł z funduszu.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Pamiętać należy o sytuacjach w których świadczenie nie przysługuje. Mianowicie gdy dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji, która zapewni mu całodobowe utrzymanie uprawniony, nie otrzyma ono świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponad to może zdarzyć się sytuacja gdy, nasze dziecko przestanie być już dzieckiem tj. w sytuacji gdy zawrze związek małżeński, wtedy też nie otrzyma świadczenia z FA.

Istnieje też możliwość, że organ zamieni świadczenie pieniężne na świadczenie w całości lub części wypłacane w formie rzeczowej, ale tylko w przypadku stwierdzenia przez ośrodek pomocy społecznej że osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel ustawowy marnotrawią wypłacane świadczenia.

Jak uzyskać świadczenie z FA?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. W praktyce najczęściej wspomnianej czynności dokonywać  będzie rodzic lub też dziecko, które ma pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami, złożyć należy w urzędzie miasta lub gminy, w której osoba uprawniona ma miejsce zamieszkania.

Omawiane świadczenie jest świadczeniem okresowym. Po pierwsze oznacza to że, jeżeli wniosek zostanie złożony w odpowiednim terminie i uzyskamy prawo do świadczenia, będzie ono przysługiwało uprawnionemu przez okres 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku. Po drugie, celem uzyskania świadczenia na kolejny okres należy ponownie złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Omówiona okresowość nie dotyczy uprawnionego, który posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, takiej osobie świadczenie przysługuje bezterminowo.

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu prawa:

  • Komu przysługuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego ?
  • Alimenty fundusz alimentacyjny, co to jest ?
  • Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – Fundusz alimentacyjny
  • Alimenty z funduszu alimentacyjnego – kto może je dostać ?
  • Alimenty z funduszu alimentacyjnego – Porady

Wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia każdego roku. Najlepiej złożyć wymagane dokumenty w terminie do 31 sierpnia, wówczas pierwsze świadczenie wypłacone zostanie do 31 października. Uchybienie tego terminu nie zniweczy szans na otrzymanie świadczenie, w okresie od 1 września do 31 października można nadal składać wnioski, ale świadczenie dla uprawnionego za pierwszy miesiąc, tj. za październik, zostanie wypłacone do 30 listopada.

Czy alimenty w trakcie trwania małżeństwa też są możliwe ? – Dowiedz się kontaktując się z Nami!

Kancelaria Adwokacka Mieszko Dyl © 2012 - 2018 - Warszawa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Call Now Button