Adwokat Rodzinny Warszawa

Kancelaria prawa rodzinnego - pomoc prawna dla Ciebie


Jak wyegzekwować sądownie ustalone kontakty z dzieckiem?

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem rodzica w sytuacji życiowego kryzysu, rozstających się małżonków bądź partnerów, jest bardzo często koniecznością, która ułatwia dalsze funkcjonowanie i życie dwojga rozstających się osób, oraz pozwala na uporządkowanie dalszego życia. Niestety pomimo sądowego uregulowania tychże kontaktów z dzieckiem, nie rzadko postanowienie Sądu w tym zakresie nie jest przestrzegane przez jedną ze stron.
Jak wyegzekwować sądownie ustalone kontakty z dzieckiem, 300x150px_egzekucja_kontaktow_dzieckoO ile dwoje osób potrafi się porozumieć i iść sobie na ,,rękę”, ustalając godziny widzeń z dzieckiem oraz sposób spędzania czasu, to niestety zdarzają się sytuację, kiedy dwoje osób nie może się porozumieć w tej kwestii pomimo uregulowania tych kontaktów przez Sąd. Powstaje wtedy pytanie, co można zrobić w takiej sytuacji, w jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie postanowień Sądu przez opornego ex-małżonka (partnera).

Zagrożenie orzeczeniem kary pieniężnej

Ustawodawca przewidział taką okoliczność, i w takiej sytuacji, dał Sądowi możliwość nakazania zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej za nieprzestrzeganie postanowień Sądu. I tak zgodnie z 598[15] § 1 k.p.c. jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Wniosek i przesłanki orzeczenia grzywny

Osoba wobec, której nieprzestrzegane są postanowienia Sądu, może złożyć wniosek do Sądu, uprawdopodobniając okoliczności naruszeń tegoż postanowienia. Do wniosku należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody, zawartej przed Sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Egzekucja orzeczonej kary finansowej

Jeżeli pomimo to, osoba, której Sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej nadal nie przestrzega postanowień Sądu. Sąd na wniosek osoby, której uprawnienia o kontaktach zostały naruszone, nakaże zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Postanowienie powyższe jest wykonalne, bez nadawanie mu klauzuli wykonalności, przez co może być niezwłocznie kierowane do egzekucji.
Zarówno na postanowienie Sądu o zagrożeniu zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej, jak i postanowienie Sądu nakazujące zapłaty sumy pieniężnej stronom przysługuje zażalenie.
Istotne, jest również to, iż zgodnie z art. Art. 598[20] § 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Kancelaria Adwokacka Mieszko Dyl © 2012 - 2018 - Warszawa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.